Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
Misstique.be is een e-commerce website van Misstique, BTW BE0769.485.063, RPR Kortrijk. Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Misstique moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief Belgische BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Misstique niet. Misstique is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Misstique is in geen geval aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens of ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Misstique. Misstique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Hoe een bestelling plaatsen?
U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.
Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel- en betaalproces:
• vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent
• controleer uw leveringsadres
• selecteer de gewenste betalingswijze (overschrijving, bankkaart, bank app, …)

• selecteer de gewenste verzendingswijze (BPost, Post NL, DPD)
• bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af
• na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt
Misstique is gerechtigd om een bestelling te weigeren ingevolge van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De levering gebeurt door BPost, Post NL of DPD en de goederen worden, tenzij anders opgegeven na bevestigingsmail van de verzendfirma, na volledige betaling van de bestelling aan het leveringsadres (door klant opgegeven) geleverd. De artikelen worden geleverd volgens de aanwijzingen bij ieder artikel.
De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Misstique streeft ernaar de bestelde artikelen te leveren binnen de 2 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief en Misstique is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen van de transportfirma.
Overmacht schorst de leveringstermijn en geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.
Indien een besteld artikel onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en de betaling terug gestort.

Artikel 6: Klachten of betwistingen
Klachten of betwistingen dienen door de klant binnen de 2 dagen na levering gemeld te worden per email.
Klachten inzake zichtbare gebreken, schade tijdens transport en gebreken die betrekking hebben op de geleverde hoeveelheden, dienen binnen de 24 uur per e-mail gemeld te worden en zijn niet meer ontvankelijk 24 uur na de levering. Gelieve foto’s van het pakket, van de schade mee te sturen met de klacht. Goederen worden geacht aanvaard te zijn 24 uur na levering.
Ingeval van niet-conforme levering of ingeval van een ontvankelijke en gegronde klacht inzake verborgen gebreken kan de verkoper hoogstens verplicht worden tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling en de verkoper kan geen schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan hem enig andere sanctie worden opgelegd. De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van zijn verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, enz.

Artikel 7: Risico overdracht
De risico overdracht wegens verlies of beschadiging vindt ten aanzien van de particuliere consument plaats op het ogenblik van de levering. De risico overdracht vindt ten aanzien van de zakelijke klant plaats op het ogenblik van de verzending uit de magazijnen van de verkoper. De Klant dient bij ontvangst van de goederen de pakketten op schade te controleren en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden op de levernota van de transporteur, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn geleverd vrij van eventuele transportschade.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Misstique. De bestelde artikelen worden pas verzonden/geleverd, na volledige betaling door de klant.

Artikel 9: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij misstique.be, Misstique. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Misstique via een ondubbelzinnige verklaring per e- mail ([email protected]) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Misstique heeft meegedeeld, op eigen kosten terugzenden of overhandigen aan Misstique.
De klant is op tijd als hij de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Voor het stappenplan van retourneren verwijzen we naar het retourbeleid van Misstique.
Indien het teruggestuurde artikel op één of andere manier in waarde verminderd of beschadigd is, behoudt Misstique zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van het artikel.
Enkel artikelen die niet geopend werden en die zich in de originele, intacte verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen kunnen worden teruggenomen. Derhalve zal een geopende verpakking de klant niet meer toelaten af te zien van de aankoop.
Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Misstique de van de klant ontvangen betaling, exclusief de leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Misstique het herroepen artikel terug ontvangen heeft en na controle blijkt dat het artikel zich in de originele, ongeopende en intacte verpakking bevind.
Misstique betaalt de klant terug met een overschrijving op de bankrekening van de klant; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
• de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 10: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Misstique en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Misstique.
Bij vaststelling van een gebrek moet de klant de klantendienst van Misstique zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 kalenderdagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 11: Klantendienst
De klantendienst van Misstique is bereikbaar per post op het volgende adres: Polderdreef 2, 9840 De Pinte, op het telefoonnummer +32 (0)493 99 10 16 of +32 (0)497 42 42 47 en via email op [email protected].
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Privacy
De verantwoordelijke voor de info verwerking, Misstique, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het verwerken van de bestellingen, het beheer van het klantenbestand en het versturen van direct marketing, in de zin dat het klantenbestand door Misstique gebruikt wordt om de klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen.
De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Misstique gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de klant zich steeds richten tot Misstique via e- mailadres [email protected].
Wij behandelen de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de klant wordt gecodeerd opgeslagen, Misstique heeft dus geen toegang tot dit paswoord.
Misstique houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de klant vragen heeft over deze privacy statement, kan de klant Misstique contacteren via e-mail op [email protected].

Artikel 13: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site www.veganlifestyle.be kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Meer informatie omtrent privacy & cookies, kunt u terugvinden in het privacy beleid van Misstique.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Misstique om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Misstique. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen
Op deze voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen de klant en Misstique (misstique.be) zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbank van koophandel te Gent.